عدم وجود هرگونه عضو فولادی در زیر سقف از ویژگی های خاص این پروژه می باشد.