هر دو پارچه استفاده شده در سقف و بدنه این پل پارچه های خاصی می باشند. نوع غشاء لایه بالایی و تحتانی از نوع پارچه 700 گرمی نقره ای تولید شده توسط شرکت فراری فرانسه می باشد. برای حفظ دید عابر پیاده به بیرون ، از پارچه مشبک نقره ای استفاده شده است. پارچه نقره ای سقف و زیر بصورت کابلی تحت کشش قرار گرفته ولی پارچه مشبک بدنه با بهره گیری از دیتیل لبه مستقیم فلزی نصب گردیده است. قطر بزرگ بزرگترین بیضی 5/9 متر و قطر بزرگ کوچکترین بیضی 7 متر می باشد. طول عرشه پل نیز 26 متر می باشد.