کیفیت جوش اجزاء فولادی سازه پارچه ای

کیفیت اتصالات و جوشکاری درکیفیت اتصالات و جوشکاری در ساختارهای فولادی سازه چادری از نکات بسیار مهم در پایدار ماندن یک سازه چادری مناسب و عملکرد خوبشان هنگام وقوع بحران و بارهای ناگهانی است. در واقع اگر جوشهای اجزاء فولادی سازه چادری از لحاظ کیفیت و ابعاد نامناسب باشند هیچ یک از اجزای سازه چادری (مثلا بادبندها) نمیتوانند بخوبی عمل کنند و عملاً وجودشان بی اثر خواهد شد. در سازه های چادری برای ما رفتار اتصالاتی که برای ساخت اعضای مرکب در محل گره ها مورد استفاده قرار می گیرد مسئله ای بسیار مهم است. وسایلی که برای ساخت اعضاء سازه چادری و اتصال آنها به یکدیگر به کار می رود شامل پیچ و پرچ و جوش است. در یک سازه چادری موفق برای دستیابی به جوش خوب اجزاء, شرایط متعددی مورد نیاز است که مورد دقت قرار میگرند

    برای تولید و ساخت اجزاء فولادی سازه چادری ، استفاده از جوش در کارخانه به جای جوش کارگاه نصب
    کنترل کیفی قبل از جوشکاری شامل بازرسی سطوح محل جوشکاری , بازرسی کیفیت سطوح برشکاری و بازرسی مواد مصرفی
    آموزش جوشکاران و دریافت گواهینامه برای آنها
    کنترل کیفی هنگام جوشکاری شامل کنترل شرایط محل انجام جوشکاری از نظر دما , رطوبت , وضعیت نگهداری قطعات و مواد مشابه , کنترل ابعاد و موقعیت قطعات تحت جوشکاری و انجام سایر عملیات لازم پیش از جوشکاری مانند پیش گرمایش.
    کنترل کیفی پس از جوشکاری اجزاء سازه چادری که شامل بازرسی ابعاد جوش و تطابق با نقشه های اجرایی , بازرسی چشمی و کنترل جوش قطعه از نظر وجود عیوب مرئی , کنترل و اطمینان از عدم وجود تغییر شکل های غیر مجاز و انجام آزمایشات غیر مخرب کنترل کیفی جوش.