در این بخش جزئیاتی که اجزای سقف و سازه های چادری را به یکدیگر متصل میکنند و وسیله تحت کشش قرار دادن پارچه – سازه چادری را محیا مینمایند بررسی میشود. جزئیات برای ساخت هر نوع سازه ای اهمیت حیاتی دارند. تیم فنی و مهندسی آسمانه سازه های پارچه ای کششی در هر پروژه تک تک اجزاء سازه چادری، ظرفیت و باربری آنها را بررسی نموده و متناسب با ظرفیتهای سازه ی سازه چادری مورد نیاز، این اجزاء را طراحی مینماید. در سقفهای پارچه ای جزئیات و اتصالات سازه های چادری نمایان باقی میماند و سیمای آنها (سازه های چادری) اهمیت زیادی دارد. زیبایی و بیانگری جزئیات سازه های چادری، پیوند جدی با موفقیت زیبایی شناسانه سازه های پارچه ای دارد و همکاری نزدیک میان طراحان معماری و سازه را هر چه بیشتر میکند. هر سیستم سازه ای، واژگانی از عناصر ساختمانی و تعداد محدودی مسائل به طور معمول تکراری در مورد اتصالات و جزئیات، با خود به همراه دارد.برای مثال سازه های فولادی ساختمان ها اغلب با تیرها ، ستون ها ، بادبند ها و دیافراگم ها ساخته می شوند.طراحی آنها در کنار سایر موارد، مستلزم بسط اتصالات تیر به تیر، تیر به ستون، ستون به ستون، ستون به بادبند و ستون به پی است. عملکرد این اتصالات، به خوبی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته و دستورالعملهایی نیز برای طرحهای متداول در آیین نامه های اجرایی گنجانده شده است. سازه های پارچه ای هم دارای واژگانی از اجزاء هستند: پارچه، کابلها، پایه ها، قوسها و تیرها یا دیگر اجزای تکیه گاهی و طراحی نما نیزبر اساس آیین نامه های خاص صنعت سازه های چادری انجام میشود. طراحی یک سقف پارچه ای (سازه چادری)، مستلزم حل طراحی محل اتصالات میان همین عناصر است .با این حال راه حل مسائل اتصالات سازه های چادری ممکن است نسبت به فولاد یا سایر مصالح سازه ای متداول دشوارتر باشد. نخست اینکه اسکلت مورد استفاه در مصالح سازه ای رایج، مستطیلی شکل است زیرا با اعضایی در زوایای قائم تلاقی میکنند. در حالیکه درسازه های پارچه ای در اغلب موارد دارای هندسه های زاویه دار و غیر عادی است. طراح سازه پارچه ای باید مسئله طراحی جزئیات را به گونه ای حل کند که اقتصادی بوده و با نگاه به اینکه به طور معمول اتصالات سازه چادری طراحی شده نمایان باقی میماند، از نظر بصری هم زیبا باشد. سازه های چادری برای مسائلی نظیر "تکان خوردن " و "در معرض عوامل جوی بودن" که از ویژگیهای ذاتی سازه های چادری در دوران بهره برداری است، بایستی مهیا گردند. در طراحی اتصالات سازه های چادری برای بیشتر موقعیتها ، بیش از یک راه حل قابل قبول و فنی وجود دارد و در موفقترین سازه های چادری اتصالات به گونه ای طراحی میشوند که مسیر نیروها، ساده و مستقیم بوده و بیانی بصری از جریان نیرو های سازه جادری را به صورتی که هم برای طراح و هم برای مردم عادی قابل درک باشد، به نمایش گذارند.

غلافهای پارچه ای کابل

 

شاید به نظر اغلب افراد قوس کابلهای محیطی سازه های چادری، جنبه زیبایی داشته باشند در حالیکه اینطور نیست. از جمله روشهای اصلی اعمال پیش تنیدگی به سطح سازه چادری عبور کابل از غلافهای پارچه ای در پیرامون سازه چادری است. در این روش پارچه در قسمت لبه ها بر روی خودش تا میشود تا غلافی برای عبور کابل از آن ایجاد شود. پس از پرس میله رزوه دار به سر کابل و اتصال آن به پلیتهای گوشه (و تنظیم کشش آن) کابل تمایل به قرارگیری در خط مستقیم را دارد در حالیکه در غلاف پارچه ای محیط سازه چادری (قوس دار) اسیر شده و سطح پارچه ی بکار رفته در سازه چادری را به سمت بیرون میکشد

پلیت کابل حائل


وقتیکه نیاز است کابلهای محیطی سازه های چادری را بدون قطع کردن استفاده نمود، میتوان از این صفحات استفاده کرد.صفحات حائل سطح تکیه گاهی خمیده و مناسب برای هدایت کابل پیرامون سازه چادری را دارند و لازم است برای جلوگیری از بیرون پریدن کابل محیطی سازه چادری، از صفحات محافظی استفاده نمود که با پرچ یا پیچ بر روی صفحه اصلی نصب میگردند

فک (پلیت) گوشه

مشکلات خاصی برای محدود کردن پارچه در گوشه ها وجود دارد، مهندس طراح باید فکی متناسب با زوایای گوشه ها طراحی نماید.این فکها (صفحه ها) که برای تقویت و کشش به گوشه های پارچه متصل میشوند بایستی نقطه ای خوب و مناسب نیز برای ختم نیروی کششی کابلهای محیطی و انتقال آن به پایه ها یا دیگر عناصر تکیه گاهی باشند.

اتصالات انتهایی کابل

این اتصالات باید نیروی کشش کابل ها را به صفحات نگهدارنده در گوشه ها (که متصل به ستون یا سایر عنصر های تکیه گاهی هستند) ، منتقل کنند. این اتصالات میتوانند ثابت و یا قابل تنظیم باشند.

ریسمان لبه /KEDER

درجائیکه هوابندی و پیوسته بودن پارچه یک ضرورت است با بکاربردن یک ریسمان در لبه پارچه(کهkeder نام دارد)و ترکیب آن با روش پروفیل های فلزی هوابند کننده میتوان به شکل مناسب تری هوا را محصور نمود

لبه های مستقیم / فضاهای هوابندی شده

برای عایق بندی و ایجاد یک فضای هوابند در زیر سازه چادری می توان با استفاده از یک تسمه یکطرفه به سادگی پارچه ی سازه چادری را به صفحه نگهدارنده ی محکمی از جنس فولاد یا بتن یا مصالح دیگر متصل نمود . ورقه های آلومینیومی عملیات کشش پارچه ی سازه چادری را به خوبی انجام نمیدهند ، بنابراین در برخی پروژه ها برای کشیدن پارچه سازه چادری ، از پروفیل های آلومینیومی خاصی که دارای حفره و شیار مخصوص محیط سازه های چادری هستند استفاده میشود. در این روش اجزاء و اتصالات کشنده ی سازه چادری را میتوان با روش مناسب تری اتصال داد و پارچه ی سازه چادری را در مکان نهایی خود ثابت نمود ،که البته این روش پرهزینه تر خواهد بود

اتصالات میل رزوه دار (پرسی)

این اتصال به عنوان یک میله رزوه شده در قسمت انتهایی کابل پرس شده و برای تنظیم طول کابلهای محیطی سازه چادری بکاربرده میشود.

اتصالات COM (پرسی)

اتصال COM دوشاخه پرسی یک اتصال قابل اطمینان ، زیباتر و البته گرانتر در مقایسه با اتصال یک پین مفصل دار است.این اتصال به صفحات گوشواره ای متصل میشود.این نوع اتصال ثابت و غیر قابل تنظیم است اتصال حلقه ای این اتصالات در دو نوع ارائه میشوند: الف)پرسی ب) مفصل دار معمول ترین اتصالی که به جهت کاربرد آسان میتواند مورد استفاده قرار بگیرد ، اتصالی به شکل چشم در انتهای کابل است که با یک یا چند گیره پیچی U شکل ثابت میشود. در شرکت آسمانه سازه های پارچه ای کششی به ندرت این گونه اتصالات( به دلیل شکل نامناسب و عدم کاراییشان) مورد استفاده قرار میگیرند. اما این اتصال برای سازه های موقت چادری یا سازه های چادری ایی که پیچیدگی کمتری دارند مناسب میباشد.

اتصالات حلقه ای

این اتصالات در دو نوع ارائه میشوند:
الف) پرسی
ب) مفصل دار

معمول ترین اتصالی که به جهت کاربرد آسان میتواند مورد استفاده قرار بگیرد ، اتصالی به شکل چشم در انتهای کابل است که با یک یا چند گیره پیچی U شکل ثابت میشود. در شرکت آسمانه به ندرت این گونه اتصالات( به دلیل شکل نامناسب و عدم کاراییشان) مورد استفاده قرار میگیرند. اما این اتصال برای سازه های موقت یا سازه هایی که پیچیدگی کمتری دارند مناسب میباشد.

چپ گرد / راست گرد

علاوه بر یراق میل رزوه ای ، میتوان طول کابل را به وسیله یراق چپ گرد / راست گرد تنظیم نمود .در این روش بایستی طول کابل را به دو بخش تقسیم کرد و از این اتصال در طول مسیر کابل کشنده سازه چادری استفاده نمود.

صفحات گوشواره ای

اتصالات COM یا اتصالات چشمی مفصل دار به این صفحات متصل میشوند.صفحه گوشواره ای باید دارای ضخامت و شعاع لبه متناسبی باشد تا بتواند از گسیختگی تکیه گاهی در محل پین جلوگیری کند.این ورق ها معمولاً به بدنه ی ستون ها جوش داده می شوند