یکی از ویژگی های این پروژه عدم وجود هیچ ستونی در زیر سطح سقف و نشستن چهارگوشه بر روی چهار ستون از ستونهای اصلی ساختمان می باشد.میتوان از خرپا کردن دستکها با کابل مهاری نیز به عنوان یکی دیگر از جذابیتهای فنی این پروژه نام برد. نا مسطح بودن گوشه ها و در یک تراز نبودن سر ستونها تهدیدی در طراحی بود که با خلاقیت آتلیه معماری آسمانه این تهدید به یکی از زیبایی های خاص پروژه تبدیل شد