در طراحی این پروژه دقت گردیده تا فک هایی زیبا و متناسب با فرم پارچه طراحی و ساخته شوند. الزام و محدودیتی که در این پروژه وجود داشت این بود که سازه های هفتی شکل از قبل و به منظور دیگری ساخته شده بودند .با توجه به بهره برداری از هتل صرفاً بایستی طرحی را پیشنهاد می دادیم که سازه نیاز به تغییر نداشته باشد. در پایان تنها با اضافه نمودن یک عضو افقی در پشت سازه امکان ایجاد فرم مقابل فراهم گردید