در ابتدا سازه قوسی برای پوشش صفحات پلی کربنات طراحی و ساخت و نصب شده بود.پس از واگذاری کار به آسمانه پیشنهاد المانهای زین اسبی پارچه ای کششی مطرح و تصویب گردید که باعث زیبایی بیشتر فضا شد