رنگ آمیزی تمامی سازه و اجزاء آن در کوره و در محل کارخانه انجام گردید . ساخت و نصب این سازه ها ظرف مدت 30 روز صورت پذیرفت برای طراحی هرچه زیباتر سازه های چادری فوق از رنگهای مختلفی برای سازه های فولادی استفاده شد برای پارچه های نارنجی، رنگ سازه فولادی سفید و کرم ، برای پارچه های زرد، رنگ سازه فولادی سفید و کرم و برای پارچه های کرم، رنگ سازه فولادی خاکستری تیره انتخاب گردید