شانزده آدمک که حول المان مخروطی شکل مرکز حلقه زده اند. سازه آدمک ها بوسیله ورق های فولادی میباشد که به صورت غیر منشوری با قوس دو جهته ساخته شده اند. اتصال پارچه به سازه آدمکها بوسیله فنر و فک های کشنده می باشد .