سختگیری و ممانعت اداره آتش نشانی از بکارگیری شیشه در سقف باعث شد تا بهترین جایگزین آن (سازه پارچه ای) استفاده گردد .تاکید معمار بر این بود که هیچ عنصر فلزی در سقف دیده نشود و انتقال نور در حالت حداکثری باشد . دیواره شیشه ای سازه نیز توسط گروه آسمانه ساخته ، تولید و نصب گردید.