وجود حداقل اعضاء فولادی در سطح زیرین پارچه- خرپا کردن کابل با کمک نیروهای کششی کابلها و مکمل های چشم گربه ای بین سازه ها از جمله ویژگی های خاص این پروژه میباشند. هر 5 پایه سایه بان ها بر روی سر ستون های اصلی ساختمان نصب گردیده اند.انجام محاسبات سازه ای برای این سایبان ها که در بام 14 نصب شده بودند طراحی خاص و اتصالات آنها به سر ستون ها ، حساس ترین بخش کار بود.