طره ای بودن کل سقف از 3 ستون در کناره از ویژگی های خاص این پروژه می باشد.