پلان سقف داخلی مسجد حضرت رسول (ص) متشکل از هشت عدد شمسه هشت پر که با ساختار گره چینی- معماری اسلامی طراحی شده است.انطباق طرح شمسه های هشت پر با دهانه گنبد و پلان خاص مسجد کاری بس دشوار بود .وجود ستون ها در قاعده گنبد بر سختی و دشواری پروژه می افزود.