ایده ای جدید از بکارگیری سازه پارچه ای کششی، قوسهای لوله ای تا 4 متر از بدنه ساختمان کنسول شده و بیرون زدگی دارند .به طور قطع می توان گفت سازه پارچه ای بهترین انتخاب برای بستن دهانه قوسهای دو جهته بود.