محدودیت مهندسی نصب سازه پارچه ای در این پروژه، دسترسی محدود به سازه قدیمی بنا بود. المانها به گونه ای طراحی شدند تا حداکثر انطباق را با سازه سنتی ساختمان داشته باشند