از ویژگی خاص این سازه پارچه ای تخلیه آب سطحی بوسیله لوله های خرطومی کنار فکهای کشنده میباشد و لوله های قوسی ضربدری پشت پارچه بخاطر ضعف ستونهای مجاور در برابر نیروی کششی پارچه کارگزاری گردید