کاربری : پوشش نما توسط سازه های پارچه ای

سال اجرا : 1391

کارفرما : اداره رفاه بانک صادرات ایران

طراحی و معماری : اداره رفاه بانک صادرات ایران

رعایت ضوابط معماری خاص در ساختمانهای حریم حرم مطهر از محدودیت شهرداری مشهد می باشد.در طراحی لایه بیرونی که برروی بدنه هتل و رو به قبله می باشد. طرح شیشه ای وسط نمادی از محراب و نوک آن اشاره ای به آسمان دارد. حس عروج و تعالی از جمله ویژگی های خاص معماری این طرح میباشد. مهمترین ویژگی در فضای داخلی، تعدیل بسیار مناسب ورود نور به فضای داخل می باشد. امروزه یکی از مشکلات اصلی بهره برداران، تلطیف و کاهش میزان نور ورودی از دیواره های شیشه ای میباشد. بیشترین تقاضاها از مجموعه ما مربوط به همین حوزه میباشد. استفاده ترکیبی از شیشه و سازه چادری در بدنه وید هتل آزادی از حیث کنترل میزان عبور نور، بطور کامل خواسته بهره بردار را تامین نمود