هدف از نصب سقف جمع شونده :

ﺳﻘﻒ ﻣﺘﺤﺮك ﺑﺮﻗﯽ بانک گردشگری (ﺗﻬﺮان - سئول – میدان شیخ بهایی ) ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻮﺷﺶ اصلی سقف اتاق نشیمن ی که در روف گاردن ساختمان وجود داشت طراحی گردید ، ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻃﺮاﺣﯽ ، ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺼﺐ این سایبان برقی در دی ماه ﺳﺎل 1393 اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .

پشت پرگولاهای دکوراتیو طرفین راست و چپ سقف جمع شونده نیز از سازه های پارچه ای کششی ثابت استفاده گردیده .

در واقع تمام اتاق با استفاده از سازه چادری ثابت و متحرک مسقف شده.

معرفی حالت و مشخصات سایبان برقی :

سیستم نصب سقف متحرک در این پروژه به صورت یک شیب بوده ، ابعاد آن 4.5 نیز  متر در راستای ریل های سقف متحرک و 7.5 متر عرض دهانه می باشد . با توجه به محدودیت فاصله 4 متر بین ریل ها ، تعداد ریل استفاده شده در این سایبان برقی 3 عدد می باشد که یک ریل بصورت میانی در سقف دیده می شود که ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪن ﺳﻘﻒ متحرک از دﯾﺪ ﻧﺎﻇﺮ ﭘﻨﻬﺎن می گردد ، دو ریل دیگر کاملا به بدنه نمای چوبی متصل می باشند و فاصله بین آنها و نما برای جلوگیری از نفوذ آب کاملا آب بند شده است .

در دو طرف سایبان برقی پوشش سازه چادری ثابت که برای قسمت هایی از پلان که هندسه نا متقارن داشتند طراحی شده است .

غشای PVC بکار رفته در این سایبان برقی به رنگ سفید  و محصول شرکت مهلر آلمان میباشد این سقف اتوماتیک برقی توسط 1 موتور سامفی ، ساخت کشور فرانسه که در انتهای ریلها کار گذاشته شده سقف را به سهولت و با کمترین صدا توسط ریموت کنترل دستی تک کاناله باز و بسته می نماید .

به منظور محافظت و افزایش طول عمر غشای PVC سقف اتوماتیک از ورقهای  فلزی ای که در قسمت انتهای ریلهای آلومینیومی سقف اتوماتیک نصب میشوند استفاده شده است ، این ورقهای فلزی با جلوگیری از نشست گرد و خاک ، تابش نور آفتاب، ممانعت از  نشست برف و یخ زدگی ، بر روی پارچه جمع شده سایبان برقی ، طول عمر بیشتر غشاء PVC سقف را فراهم میسازد .

زمان بندی مراحل طراحی ، ساخت و نصب پروژه :

ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﺳﻘﻒ ﻣﺘﺤﺮك ﺑﺎ توجه به پلان نامنظم که همراه با طراحی سازه فولادی سقف می شد بعد از ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎي ﻣﺤﺘﺮم در ﻣﺪت 12 روز اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ، و ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﭘﺮوﺳﻪي ﺻﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﻮﺑﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺳﻘﻒ ﻣﺘﺤﺮك و فرآوری سازه چادری در مدت 8 روز در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .

نصب سازه فولادی این پروژه را تیم شرکت سایه روشن بر عهده داشت که در زمان 14 روز اجرا گردید ، پس از نصب سازه فولادی و اجرای پوشش رنگ ، ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻃﯽ 12 روز سقف متحرک و سازه های پارچه ای ثابت ، ﻧﺼﺐ و آﻣﺎده ي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﮔﺮدﯾد .

ساختار فولادی ویژه پروژه:

در ﻣﺮﺣﻠﻪي ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزه اي مورد نیاز برای هم جواری ﺳﻘﻒ ﻣﺘﺤﺮك و سازه چادری به نحوی طراحی گردید تا کلیه نیروهای وارده بر المان های باربر سازه پارچه ای که دچاره خیز در مرحله سرویس می شوند تاثیر منفی در سیستم سقف متحرک نداشته باشند و همچنین دیتیل های در نظر گرفته شده به صورتی طراحی شد تا ترکیب همرسی های سازه چادری ، نمای چوب و ریل سایبان متحرک با نهایت ظرافت اتفاق افتد . در این پروژه سقف متحرک از دو طرف یعنی سمت موتور و آب راه به تیر فولادی کار شده در زیر نمای چوبی مهار گشته اند .

هماهنگی های معماری سقف جمع شونده با وضع موجود پروژه :

در سقف متحرک پروژه بانک گردشگری انتخاب رنگ ریل ها ، استفاده از روشنایی با بهره گیری از حباب کریستالی و رنگ سفید پارچه سایبان متحرک ، فاکتورهایی بودند که در فضای معماری اتاق جلسات خودنمایی میکردند و هماهنگی کامل با محوطه داخل ایجاد شده بود .

نحوه خروج  و هدایت آب باران :

مقطع آلومینیومی آبراه  سقف متحرک بر روی تیر در قسمت شمالی پلان نصب گردیده ، آب باران پس از تخلیه در آبراه آلومینیومی از طریق لوله های خروجی آب که در دو طرف آبراه تعبیه شده اند به صورت مخفی به سیستم  فاضلاب کف هدایت می شوند .

پوشش رنگ سازه به لحاظ هماهنگی با طرح معماری پروژه :

ﭘﻮﺷﺶ رﻧﮓ ﺳﺎزه آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﺳﻘﻒ ﻣﺘﺤﺮك اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي رﻧﮓ ﭘﻮدري اﻟﮑﺘﺮواﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪي مشاور محترم معماری سرکار خانم مهندس صادقی ﺑﻪ رﻧﮓ مشکی مات اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.

سیستم روشنایی :

بر روی پروفیلهای آلومینیومی زیر پارچه های PVC سقف اتوماتیک نیز با بهره گیری از چراغ های SMD سفید یخچالی و استفاده از حباب کریستالی شکل روشنایی فضا تامین و زیبایی سقف دوچندان گردید.