هدف از نصب سقف جمع شونده :

ﺳﻘﻒ ﻣﺘﺤﺮك ﺑﺮﻗﯽ روف ﮔﺎردن ﺑﺮج دﯾﭙﻠﻤﺎت خیابان سوم ولنجک ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻃﺮاﺣﯽ ، ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺼﺐ آن در ﻧﯿﻤﻪ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺳﺎل 1395 اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻮﺷﺶ و ﺳﺎﯾﻪ اﻧﺪازي ﺑﺨﺸﯽ از روف ﮔﺎردن ﻃﺒﻘﻪي چهاردﻫﻢ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺰاري نشست های خصوصی ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ این برج مدرن ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدیده .

معرفی حالت و مشخصات سایبان برقی :

اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺒﺎن ﺑﺮﻗﯽ در روفﮔﺎردن ﻃﺒﻘﻪي چهاردﻫﻢ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﻧﻮع ﺳﺎزه و ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺼﺐ اﯾﻦ ﺳﻘﻒ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺼﻮرت ﻃﺮه اي از ﻃﺮﯾﻖ 3 ﺳﺘﻮن با ﻣﻘﻄﻊ داﯾﺮه اي ﺷﮑﻞ ﻣﻬﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ 48 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ از روفﮔﺎردن ﺑﺮج را ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﭘﻮﺷﺶ داده اﺳﺖ.

برای اﯾﻦ ﺳﻘﻒ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪه از ﭘﻮﺷﺶ ﭘﺎرﭼﻪاي ﺑﻪ ﻋﺮض8 ﻣﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻏﺸﺎي PVC ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﺳﻘﻒ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻠﺮ آﻟﻤﺎن و ﺑﻪ رﻧﮓ ﮐﺮم ﺑﮋ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻋﺪد ﻣﻮﺗﻮر ﺳﺎﻣﻔﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎي رﯾﻞﻫﺎ ﮐﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺳﻘﻒ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ و ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺻﺪا ﺗﻮﺳﻂ رﯾﻤﻮت دﺳﺘﯽ ﺗﮏ ﮐﺎﻧﺎﻟﻪ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .

ابعاد این سقف متحرک 6 متر در 8 متر می باشد . طول بازوی کنسولی که همان راستای ریل های سقف متحرک است 6 متر و عرض دهانه کلی سیستم 8 متر می باشد ، با توجه به طراحی طره ای این سازه و ارتفاع زیاد محل نصب سایبان متحرک ( طبقه 14 ) عرض دهانه به سه قسمت تقسیم شد تا مقادیر بار اعمالی به هر ریل در بازه اطمینان طراحی مقطع ریل ها قرار گیرد از این رو بارهای اعمالی به پارچه از طریق 4 ریل نصب شده در دهانه 8 متر کنترل می شود . کلیه ریل ها ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪن ﺳﻘﻒ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ از دﯾﺪ ﻧﺎﻇﺮ ﭘﻨﻬﺎن می گردند .

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻏﺸﺎي PVC سقف متحرک و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻧﺸﺴﺖ ﮔﺮد و ﺧﺎك و ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر آﻓﺘﺎب و ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺮف و ﯾﺦزدﮔﯽ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺳﻘﻒ برقی ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺰ از ورقﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻠﺰي ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎي رﯾﻞﻫﺎي آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﺳﻘﻒ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .

زمان بندی مراحل طراحی ، ساخت و نصب پروژه :

ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﺳﻘﻒ ﻣﺘﺤﺮك ﺑﺎ ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎي ﻣﺤﺘﺮم در ﻣﺪت 5 روز اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ، و ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﭘﺮوﺳﻪي ﺻﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﻮﺑﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺳﻘﻒ ﻣﺘﺤﺮك ﻃﯽ 4 روز در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻃﯽ 4 روز ﻧﺼﺐ و آﻣﺎده ي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﮔﺮدﯾد .

ساختار فولادی ویژه پروژه:

در ﻣﺮﺣﻠﻪي ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزه اي ﺳﻘﻒ ﻣﺘﺤﺮك، ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﻪي 3 ﺳﺘﻮن ﻣﻘﻄﻊ داﯾﺮه اي ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ 27 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ در ﺑﺪﻧﻪي ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﭘﺮوژه روی خرپشته بام، اﻣﮑﺎن ﻣﻬﺎر دﺳﺘﮏﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪاي ﻣﻮرب و ﮐﺎﺑﻞﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﯾﺪاري ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ رﯾﻞﻫﺎي آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ ﺑﻪ رﯾﻞﻫﺎي آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ .

 

 

هماهنگی های معماری سقف جمع شونده با وضع موجود پروژه :

در سقف متحرک پروژه دیپلمات با توجه به نوع چیدمان محوطه دو موضوع به لحاظ هماهنگی با محیط در نظر گرفته شد ، اول عدم استفاده از پروفیل آبراه آلومینیومی به منظور باز بودن خط دید آسمان و دوم بهره بردن از سیستم روشنایی کریستالی برای ایجاد محیطی زیبا در زمان گسترده بودن سقف متحرک .

نحوه خروج  و هدایت آب باران :

به دلیل باز نگه داشتن خط دید آسمان در این سقف متحرک از مقطع آلومینیومی آبراه استفاده نشده است و آب باران بصورت ریزشی از لبه جلویی پارچه که روی پروفیل آلومینیومی فیکس شده است به روی زمین تخلیه می شود .

پوشش رنگ سازه به لحاظ هماهنگی با طرح معماری پروژه :

ﭘﻮﺷﺶ رﻧﮓ ﺳﺎزه آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﺳﻘﻒ ﻣﺘﺤﺮك اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي رﻧﮓ ﭘﻮدري اﻟﮑﺘﺮواﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪي مشاور معماری پروژه  ﺑﻪ رﻧﮓ خاکستری تیره (کد رال 7024 ) اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.

سیستم روشنایی :

بر روی پروفیلهای آلومینیومی زیر پارچه های PVC سقف اتوماتیک نیز با بهره گیری از چراغ های SMD و استفاده از حباب عدسی شکل ، روشنایی فضا تامین و زیبایی سقف دوچندان گردید.