این سایبانهای چادری به سازه های چادری ای اطلاق می شود که طراحی ، محاسبات و مهندسی آنها در سایزهای مختلف سازه چادری از قبل انجام شده و براساس درخواست مشتری، سازه چادری مورد نظر ساخته و در محل نصب می‏ گردد. در ادامه نمونه هایی از این سازه های چادری ارائه میگردد

 

چترانه                                        سایانه                                         پوشانه

  مخروطی با پایه مرکزی                                      مخروطی با 4 پایه                                         مخروطی با پایه مجاور

                     

 

بارانه                                            ساینا                                        مهسایه

نیلوفری با پایه مرکزی                             مخروطی با محیط کابلی                                           زین اسبی