هدف ما

صنعت سازه هاي پارچه اي کششي به همان ميزان که از لحاظ بصري براي همگان پر جاذبه است از نظر فني (حتي براي بسياري از معماران و مهندسان) ناشناخته و مبهم است.
هدف ما اين است تا بين اين حيرت عوام در اثر اين فرمهاي تماشايي و فناوري پيشگامي که توسط آن طراحي و ساخته ميشوند پلي ايجاد کنيم و سپس رهنمودي براي طراحان و مهندسيني باشيم که میخواهند يکي از اين سازه های چادری را تحقق بخشند.
دانش سازه هاي پارچه اي کششي مستلزم داشتن صلاحيت در طيف وسيعي از رشته هاست، از جمله مواد و مصالح، معماري، طراحي، تحليل و محاسبات سازه اي، تاسيسات، صدابندي، هوابندي، نور پردازي و ساير طراحيهاي مکانيکي . هدف شرکت سازه هاي پارچه اي آسمانه گسترش کمي و کيفي خدمات سازه چادری در سطح ملي و بين المللي در قالب شرکتي شناخته شده در سطح منطقه خاورمیانه ميباشد.
اميد داريم بتوانيم در بهسازي ساختمان هايي بهينه تر و داشتن زندگي بهتر همواره مشارکت موفقي داشته باشيم. ارتقاء مستمر کيفيت، صداقت حرفه اي و استقبال از تغييرات، نوآوري و خلاقيت از جمله ارزشهاي حرفه اي و اخلاقي شرکت آسمانه سازه های پارچه ای کششی است که همواره به آنها مزين و مفتخر ميباشد.