مشاوره آنلاین
مشاوره آنلاین
En
02122367958

اتصالات سازه

در این بخش جزئیاتی که اجزای سقف و سازه های چادری را به یکدیگر متصل میکنند و وسیله تحت کشش قرار دادن پارچه سازه چادری را محیا مینمایند بررسی میشود. جزئیات برای ساخت هر نوع سازه ای اهمیت حیاتی دارند. تیم فنی و مهندسی آسمانه سازه های پارچه ای کششی در هر پروژه تک تک اجزاء سازه چادری، ظرفیت و باربری آنها را بررسی نموده و متناسب با ظرفیتهای سازه ی سازه چادری مورد نیاز، این اجزاء را طراحی مینماید. در سقفهای پارچه ای جزئیات و اتصالات سازه های چادری نمایان باقی میماند و سیمای آنها (سازه های چادری) اهمیت زیادی دارد. زیبایی و بیانگری جزئیات سازه های چادری، پیوند جدی با موفقیت زیبایی شناسانه سازه های پارچه ای دارد و همکاری نزدیک میان طراحان معماری و سازه را هر چه بیشتر میکند. هر سیستم سازه ای، واژگانی از عناصر ساختمانی و تعداد محدودی مسائل به طور معمول تکراری در مورد اتصالات و جزئیات، با خود به همراه دارد.برای مثال سازه های فولادی ساختمان ها اغلب با تیرها ، ستون ها ، بادبند ها و دیافراگم ها ساخته می شوند.طراحی آنها در کنار سایر موارد، مستلزم بسط اتصالات تیر به تیر، تیر به ستون، ستون به ستون، ستون به بادبند و ستون به پی است. عملکرد این اتصالات، به خوبی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته و دستورالعملهایی نیز برای طرحهای متداول در آیین نامه های اجرایی گنجانده شده است. سازه های پارچه ای هم دارای واژگانی از اجزاء هستند: پارچه، کابلها، پایه ها، قوسها و تیرها یا دیگر اجزای تکیه گاهی و طراحی نما نیزبر اساس آیین نامه های خاص صنعت سازه های چادری انجام میشود. طراحی یک سقف پارچه ای (سازه چادری)، مستلزم حل طراحی محل اتصالات میان همین عناصر است .با این حال راه حل مسائل اتصالات سازه های چادری ممکن است نسبت به فولاد یا سایر مصالح سازه ای متداول دشوارتر باشد. نخست اینکه اسکلت مورد استفاه در مصالح سازه ای رایج، مستطیلی شکل است زیرا با اعضایی در زوایای قائم تلاقی میکنند. در حالیکه درسازه های پارچه ای در اغلب موارد دارای هندسه های زاویه دار و غیر عادی است. طراح سازه پارچه ای باید مسئله طراحی جزئیات را به گونه ای حل کند که اقتصادی بوده و با نگاه به اینکه به طور معمول اتصالات سازه چادری طراحی شده نمایان باقی میماند، از نظر بصری هم زیبا باشد. سازه های چادری برای مسائلی نظیر “تکان خوردن ” و “در معرض عوامل جوی بودن” که از ویژگیهای ذاتی سازه های چادری در دوران بهره برداری است، بایستی مهیا گردند. در طراحی اتصالات سازه های چادری برای بیشتر موقعیتها ، بیش از یک راه حل قابل قبول و فنی وجود دارد و در موفقترین سازه های چادری اتصالات به گونه ای طراحی میشوند که مسیر نیروها، ساده و مستقیم بوده و بیانی بصری از جریان نیرو های سازه جادری را به صورتی که هم برای طراح و هم برای مردم عادی قابل درک باشد، به نمایش گذارند.